APPEAL TO THE ECHR
FEATURES FOR LEGAL ENTITIES

According to Article 47 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, its protection may extend to legal persons on an equal footing with individuals.

 

It is clear that the procedure for protecting the rights of such applicants differs considerably, but it is undeniable that non-governmental organizations have the right to apply to the European Court of Human Rights.

According to Article 47 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, its protection may extend to legal persons on an equal footing with individuals.

It is clear that the procedure for protecting the rights of such applicants differs considerably, but it is undeniable that non-governmental organizations have the opportunity to apply to the European Court of Human Rights.

The

The range of legal entities that can be applicants to the ECtHR:

At the stage of deciding the admissibility of the application, the European Court each time analyzes whether a particular legal entity meets the established criteria:
- the person is a non-governmental organization;

- the person does not perform the functions of state power;

- a person has no right to act on behalf of and in the interests of the state.

This includes any private companies, societies, firms, enterprises, unions, organizations, associations, foundations and more.

List of rights of legal entities protected by the Convention:

Most of the rights provided by the Convention concern the protection of individuals. Thus, a legal entity by its nature cannot have the right to life, privacy and personal integrity.
Instead, NGOs can exercise the following rights:

- property rights under Art. 1 of Protocol I to the Convention;

- the right to freedom of thought, conscience and religion under Art. 9 of the Convention;
- the right to freedom of expression under Art. 10 of the Convention

- the right to freedom of assembly and association under Art. 11 of the Convention
- prohibition of discrimination under Art. 14 of the Convention.

In addition, legal persons enjoy all procedural rights provided, in particular, in Articles 6, 7, 13 and 18 of the European Convention.

Application procedure:

According to Art. 34 of the European Convention, a legal entity has the right to apply to the ECtHR in the form of an individual application on the official application form to the ECtHR.

Importantly! The Convention sets out the admissibility criteria that apply to all applications to the Court.

 1. Confirmation of the exhaustion of national remedies

 2. Compliance with the deadline of 6 months after the final decision at the national level.

 3. Correctness of the content of the statement:

 • the application concerns only those rights guaranteed by the ECHR,

 • the rights were violated directly in respect of the applicant himself,

 • the declaration must be directed against the State which has ratified the Convention and the relevant protocols.

It should be noted that in order for a legal entity's application to be considered admissible, it is necessary to attach documents confirming that the natural person who submitted the application has the right or authority to represent the applicant's interests.

Do you have questions regarding the procedure for applying to the European Court of Human Rights? Contact the staff of the Podolsk Legal Center by phone or in the CHAT below !

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод надає правове забезпечення і захист прав не тільки для фізичних, але й для юридичних осіб. Стаття 34 дозволяє всім неурядовим організаціям звертатися до ЄСПЛ із заявами про порушення їх прав на рівні із фізичними особами.

Це цілком закономірно, адже юридична особа в демократичному суспільстві має такі ж права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Хто вважається неурядовою організацією?

Чи може та чи інша юридична особа бути заявником - завжди вирішує Суд на власний розсуд у ході розгляду прийнятності кожної справи окремо.

У контексті Європейської Конвенції неурядовою організацією визнається будь-яка організація, у якої немає функцій органу державної влади, і яка не має права діяти від його імені.

Це досить широке коло можливих заявників, куди входять як приватні компанії, так і різноманітні спілки, ліги, благодійні організації, фонди, фундації, об’єднання. 

Варто зауважити, що можливість звернення до Суду за захистом прав юридичної особи не залежить від визнання її статусу за національним законодавством, що було підтверджено, зокрема, у справі «Canea Catholic Church v. Greece».

Які права може захищати юридична особа перед Європейським Судом?

Звичайно ж, не всі права, визначені в Конвенції, стосуються неурядових організацій. Навряд чи можна говорити про порушення права на життя, заборони катування чи права на особисту недоторканність, якщо йдеться про юридичну особу. 

Тим не менш, чимало прав дійсно можуть реалізовуватися неурядовими організаціями.

 Чи не найпоширенішими є звернення щодо захисту права власності за ст. 1 Протоколу I.  Також часто до ЄСПЛ звертаються щодо порушень ст. 9 ЄКПЛ (право на свободу думки, совісті і релігії), ст. 10 (право на свободу вираження поглядів), ст. 11 (право на свободу зібрань та об’єднань) та ст. 14 (заборона дискримінації).

До того ж, для юридичних осіб зберігаються основні процесуальні права, передбачені зокрема, у статтях 6, 7, 13 та 18 Європейської конвенції. 

Процедура звернення:

Згідно зі ст. 34 Європейської Конвенції, юридична особа має право звертатися до ЄСПЛ у формі індивідуальної заяви на офіційному формулярі заяви до ЄСПЛ.

  

Статтею 35 Конвенції встановлено критерії, дотримання яких є ключовим для визнання Судом заяви прийнятною:

 1. Підтвердження вичерпання національних засобів правового захисту

 2. Дотримання строку 6 місяців після винесення остаточного рішення на національному рівні.

 3. Правильність змісту заяви:

 • заява стосується лише тих прав, які гарантовані ЄКПЛ, 

 • права були порушені безпосередньо щодо самого заявника, 

 • заява спрямована обов’язково проти держави, що ратифікувала Конвенцію та відповідні протоколи.

Варто зауважити, що для визнання заяви юридичної особи прийнятною, обов’язково долучити до звяви документи на підтвердження того, що фізична особа, яка подала заяву, має право або уповноважена представляти інтереси заявника.

 

Маєте питання, що стосуються порядку звернення до Європейського суду з прав людини? Звертайтеся за консультацією до співробітників Подільського юридичного центру!